Форум Прометей  

Още теми »

   

Кой е тук?  

В момента има 41  гости и няма потребители и в сайта

   

ВХОД  

   

Посетители  

Брой прегледи на статиите
758843
   

школа по английски език - Мария Чулова

Детайли

ЦПЛР ОДК - Пловдив работи по закона за Приобщаващо образование, като предоставя обща образователна подкрепа в организирани педагогически форми за извънкласни дейности на ученици от училищата в гр. Пловдив, независимо дали са от държавни, общински или частни училища. Школата по английски език към Центъра за подкрепа за личностно развитие провежда учебни часове в централната сграда на бул. "Шести септември" № 193 с годишен норматив от 700 учебни часа по време на учебната година, която започва на 01.10. и завършва на 30.06. Центърът ОДК предлага следните услуги:

1/Дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

2/ Закрила на деца с изявени дарби

3/ Контакти на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.

Школата по английски език е предназначена за следните възрастови групи: 1/Детски градини - за деца в предучилищна възраст, 6-7 г., които имат право да учат до 90 часа годишно, в два случая - 30 учебни седмици по 2 часа седмично или 30 учебни седмици по 3 часа седмично, като учебните часове са по 30 минути, 2/ Начален етап на обучение от основното образование - с възможност за обучение от 30 до 32 учебни седмици за две възрастови групи: а/ ученици от 1.-3. клас - от 2 до 4 учебни часа седмично  по 30 минути, б/ ученици от 4.клас - от 2 до 4 учебни часа седмично с продължителност от 40 минути на учебен час, в/ смесена група ДГ-4.клас - от 2 до 4 учебни часа седмично с продължителност 30 минути на учебен час, 3/ Прогимназиален етап на основното образование - с възможност за обучение от 30 до 34 учебни седмици с от 2 до 4 учебни часа седмично с продължителност на часа от 40 минути. Обхваща ученици от 5.-7.класове в следните възможни групи: а/ 5.клас, б/ 6.клас, в/ 7. клас, г/ 5.-7. клас. 4/ Първи гимназиален етап от средното образование - с възможност за обучение от 30 до 36 учебни седмици с от 2 до 6 учебни часове и продължителност на учебния час от 40 минути с предвиден минимален брой часове на ден 1 час и максимален брой учебни часове по същия предмет 5 часа за ученици от 8.-10.класове в следните възможни групи: а/ 8.клас, б/ 9. клас, в/ 10 клас, г/ 8.-10. класове, 5/ Втори гимназиален етап от средното образование - с възможност за обучение от 30 до 36 учебни седмици с по от 2 до 6 учебни часове седмично за ученици от 11.-12. класове  с продължителност на учебния час от 40 минути в следните възможни групи: а/ 11.клас, б/ 12.клас, в/ 11.-12.клас.

Поради неравномерното развитие на учениците от различните 52 училища на територията на общината и различните нива на овладяване на езика се допускат и други смесени възрастови групи: а/ 4.-5.клас, в/ 5.-10.клас, г/ 6.-11.клас, д/ 7.-12.клас. От учебната 2016-2017 година се предлагат също от 60 до 72 учебни часа годишно индивидуална работа /ИР/, която е за ученици с изявени дарби, отсъствали от училище поради участие в състезания, олимпиади, турнета, спортни игри, ученици, които ще се явяват на такива изяви, ученици с изявен интерес към английския език, креативност и лична мотивация да продължат образованието си в университет. ЦПЛР ОДК и школата по английски език с ръководител на школата старши учител Мария Чулова предлага също участие на учениците във временни и ваканционни групи. Временните групи могат да бъдат кампанийни по време на учебната година с часове от 2 до 8 часа седмично до 4 седмици, ваканционните групи са от 2 до 8 часа седмично за регламентираните от МОН ваканции, като обучението е до 4 седмици, а общият брой на часовете от временни и ваканционни групи не бива да надвишава 40 часа годишно.

Обучението за учениците е без учебни такси и е съобразено с нивото на учениците.